2008 YAMAHA VSTAR 110 CUSTOM, BLACKHOST FLAMES, 1
2008 YAMAHA VSTAR 110 Custom, Black/Ghost flames, 10112 miles-$3800 New Horizons Motorcycles, LLC 1602 Blue Ridge Blvd Seneca, SC Ph: 864-973-8462