2004 HONDA ODYSSEY LOADED! 118K. $7,995. SENECA
2004 Honda Odyssey Loaded! 118k. $7,995. Seneca Auto Sales 542 W.N. First St. Seneca, SC Call 864-888-1100