13 HYUNDAI SANTA FE SPORT AWD 57K MILES, -$17,900
13 HYUNDAI SANTA FE Sport AWD 57k miles, -$17,900 Pete's Auto 402 S. Oak St. Seneca 864-882-1467